03 آبان 1393

خبرنامه

باعضویت در خبرنامه هیکو هر ماه مطالب آموزشی رایگان دریافت نمایید...

نام:

ایمیل:مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه

واژه ریسک مفاهیم متعددي دارد. زمانی که به تعاریف مراجعه شود متوجه میشویم که هر یک از محققان به فراخور حال، تعریف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلیل و مباحث گسترده مطرح کرده اند.

با آنکه تاکنون تعاریف متعددی از ریسک ارائه شده است، میتوان ادعا کرد که همه این تعاریف بري بیان موقعیت هایی ارائه شده اند که سه عامل مشترك را می توان در آنها مشاهده کرد .موقعیت هایی با ریسک توام هستند که:

  • عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می آورد.
  • تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ یک از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد
  • حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع میتواند پیامدهاي نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

 


مدیریت ریسک پروژه